Otázky a odpovede

Najčastejšie kladené otázky z oblesti olejov a mazania.

Môžu sa prevodové oleje medzi sebou miešať?

Odpoveď: V prevodovkách vozidiel by nemalo dochádzať k zmiešaniu viacerých druhov (z hľadiska funkcie) prevodových olejov nakoľko sú jednotlivé druhy svojou konštrukciou veľmi špecifické a priamo určené na konkrétnu aplikáciu. Zámenou druhu alebo doplnením prevodovky  olejom nevyladeným  s požiadavkami výrobcu môže dojsť k zmene jej funkčnosti resp. k jej poškodeniu. Preto je nutné dodržať predpis výrobcu vozidla resp. prevodovky udávaný prostredníctvom uvoľnení a špecifikácii. 

Jazdím s motorovým olejom SAE 15W-40. Má zmysel pred zimou prejsť na olej SAE 10W-40 alebo 5W-40?

Odpoveď: Samozrejme má zmysel v chladných mesiacoch prejsť na olej z nižšou  studenou viskozitou napr. na BlueTronic 10W-40 alebo ešte lepšie na HighTronic 5W-40.   Pri studenom štarte sa tieto rýchlejšie dostanú na kritické mazacie miesta, tým sa výrazne zredukuje  opotrebenie motora. Mimoiného vo fáze studeného behu motora výrazne klesá aj spotreba paliva a následne sú redukované aj emisie výfukových plynov. Motor štartuje rýchlejšie,beží plynulo a šetrí batériu.

Čo sa skrýva pod údajom Viskozitný index (VI)? Je jeho väčšia hodnota lepšia ako nižšia?

Odpoveď: Viskozita oleja sa mení zmenou jeho teploty. Pri stúpajúcej teplote viskozita klesá pri klesajúcej naopak stúpa. V praxi je vhodnejší olej ktorého viskozita sa zmenou teploty mení menej. Viskozitný index (VI) je číselný údaj popisujúci viskozitno-tepelnú charakteristiku daného oleja. Jeho hodnota je tým väčšia čím je vplyv zmeny teploty na zmenu viskozity oleja menší.

Čo sa rozumie pod výrazom viskozita?

Odpoveď: Viskozita je miera odporu tekutiny deformovať sa pod vplyvom šmykových (tangenciálnych) napätí, alebo aj miera vnútorného trenia tekutín. Určuje únosnosť hydrodynamickej vrstvy a podmienky udržania hydrodynamického trenia. Viskozita je závislá od teploty.

Viskozita predstavuje pre motorové oleje najdôležitejší parameter. Je závislá od teploty, tlaku na mazací film a šmykového napätia v ňom, taktiež od rozdielu rýchlostí medzi pohybujúcim a pevným povrchom mazanej štrbiny, napr.  v ložisku.

Ľahko tečúci, riedky olej ( ako nafta alebo vykurovací olej)  má nízku viskozitu, hustý „medový“ olej vysokú viskozitu. Studený olej je hustejší ako teplý. Mieru zmeny viskozity  pri zmene teploty určuje použitá základová kvapalina a pri minerálnych olejoch je priamo závislá od jeho teploty-stupňa rafinácie. Túto závislosť viskozity od teploty popisuje parameter nazývaný viskozitný index (VI).

Moderné viac-rozsahové oleje svojim viskozitným rozsahom a vysokým VI ( menšia zmena viskozity zmenou teploty ) optimálne pokrývajú všetky požiadavky motora, od studeného štartu až po vysoko-teplotnú prevádzku. 

Aká teplota a aký tlak oleja sú normálne?

Odpoveď: Teplota a tlak oleja v motore je závislá od rozličných faktorov. V prvom rade to je miesto v ktorom požadované údaje meriame.

Potom rozhodujúcu úlohu hrá prevedenie resp. konštrukcia motora. Pre teplotu je napr. dôležité či sa v olejom okruhu motora nachádza chladič oleja alebo nie.

Tlak oleja je  závislý od miesta merania ale hlavne od otáčok motora a teploty oleja.

Pre motor je veľkosť  tlaku oleja dôležitá hlavne pokiaľ sa s ním musia regulovávať resp. ovládať  niektoré hydraulické prvky ako napr. hydraulické napínanie reťaze rozvodu, vymedzovanie vôle v hydraulických  ventilových zdvihátkach, nastavovanie natočenia vačkové hriadeľa. atď. Preto sa vo všeobecnosti udržuje na úrovni 5-6 barov ale môže byť aj na nižšej úrovni bez toho aby to bolo pre motor škodlivé resp. nebezpečné.

Ako záchytné a s ohľadom na hore uvedené faktory môžeme ako prípustné považovať  nasledovne hodnoty teploty a tlaku oleja.

Teplota oleja: dlhodobo max. 130 °C, krátkodobo max 150 °C

Tlak oleje: pri voľnobežných otáčkach 1,5...2 barov, pri normálnej teplote a stredných otáčkach motora cca 4-6 barov.

Až ako vysoko môže stúpnuť teplota oleja?

Odpoveď: V olejovej vani by teplota oleja nemala dlhodobo prekročiť hranicu 130 °C. V určitých miestach motora sa lokálne vyskytuje aj vyššia teplota čo ale pri krátkom účinku nevedie k poškodeniu oleja.

V moderných motoroch vo všeobecnosti nedochádza k prekročeniu hranice 130 °C v náplni olejovej vane nakoľko tieto motory vo väčšine prípadov disponujú vhodným olejových chladením (olej / vodný chladič).

Pokiaľ bol olej dlhodobo vystavený zvýšeným teplotám "stárne" výrazne rýchlejšie a musí byť skôr vymenený.

Plnosyntetické oleje ako je napr. Aral SuperTronic 0W-40 sú v dlhodobej prevádzke pri vysokých teplotách oveľa odolnejšie ako oleje na minerálnej báze.

Môžeme pomocou analýzy určiť ako dlho je už olej v motore?

Odpoveď: Doba ako dlho je olej v motore používaný sa analyticky nedá určiť.

Chemicko-fyzikálne údaje z analýzy popisujú len stupeň opotrebenia oleja, pre určenie  presnej doby používania  vypovedajú len málo.

Opotrebenie oleja sa posudzujú rôzne parametre, medzi tie najdôležitejšie patria: Nárast viskozity opotrebovaného oleja a s tým súvisiace odbúranie TBN resp. nárast TAN.

TBN (Total Base Number) klesá  opotrebovanim oleja. V extrémnom prípade už nedochádza k neutralizácii kyselýn zo splodín spaľovania čo vedie k zvýšenému opotrebeniu motora.

TAN (Total Acid Number)sa zvyšuje odbúravaním alkalickej rezervy. Ako následok je zvýšené opotrebenie motora a napadnutie koróziou.

Len odborník dokáže z množstva výsledkov merania a z porovnaní čerstvého a opotrebovaného oleja posúdiť či je olej schopný plniť ďalej svoju funkciu alebo už nie. Absolútne parametre neexistujú.

Aká je minimálna trvanlivosť oleja v originálnom balení?

Odpoveď: Oleje je možné v neporušenom originálnom balení skladovať relatívne veľmi dlho. My odporúčame neprekračovať dobu skladovania 5 rokov. Pri dlhodobejšom skladovaní sa môžu niektoré zložky aditív chemicky oddeliť a zraziť. Podstatný význam je ale hlavne v tom, že súčasne vyrábané  oleje odpovedajú najvyšším požiadavkám vyplývajúcich z vývoja nových motorov. Dlhodobo skladované oleje už nemusia spĺňať túto úroveň, čo pri nevhodnom použití môže viesť až k poškodeniu motora. Toto odporúčanie platí tak pre minerálne ako aj syntetické oleje.

Ako dlho ešte môžeme skladovať olej po otvorení?

Odpoveď: Olej z už raz otvoreného balenia by sme nemali skladovať dlhšie ako pol roka . Otvorené balenie pri meniacej sa teplote okolia vstrebáva do seba vlhkosť. Prítomnosť vzduchu spoločne s vyzrážanou vlhkosťou spôsobuje prostredníctvom chemicko-fyzikálnych reakcií s aditívami nežiaducu zmenu výkonnostnej stavby olejov.

Je možné použiť oleje určené pre nákladné automobily do osobných automobilov?

Odpoveď: Áno, ale len vtedy pokiaľ sú k dispozícii schválenia odpovedajúceho výrobcu vozidiel. V žiadnom prípade ich nieje možné použiť v benzínových motoroch osobných automobilov. Tieto oleje sú vyvinuté pre extrémne dlhé výmenné intervaly ( až 100 000km ). Aby bola dosiahnutá takáto životnosť, musí byť tento typ olejov obzvlášť silne aditivovaný. Spaľovaním týchto aditív vzniká popoľ , ktorý presahuje povolenú hranicu pre benzínové motory.

Môže byť olej SuperTronic 0W-40 použitý pre predĺžené výmenné intervaly?

Odpoveď: Aral SuperTronic je svojim zložením pripravený na najdlhšie výmenné intervaly. Ale za stanovovanie týchto intervalov sú plne zodpovedný výrobcovia automobilov a v záujme každého je dobré tieto intervaly dodržiavať. Viacmenej i v tejto oblasti dôjde v budúcnosti k určitému posunu, a práve potom naplno nastúpia oleje typu SuperTronic 0W-40.

Aké sú hlavné výhody používania tzv. ľahkobežných olejov?

Odpoveď:

  • Úspora paliva,ktorá v studenej fáze dosahuje až 10%.
  • Rýchle premazanie motora pri studenom štarte a tým zníženie opotrebenia mazaných častí motora.
  • Zníženie škodlivých emisií.

Čo vyjadruje symbol SAE uvádzaný v popise olejov?

Odpoveď: Podľa tried SAE sa charakterizujú viskozitno-teplotné vlastnosti olejov,resp zmeny ich tekutosti pri určitých teplotách. Zimné vlastnosti sú podchytené vo viskozitných triedach SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. Čím nižšie je číslo, tým je olej vhodnejší  ( tekutejší ) pre zimnú prevádzku, je ľahšie nasávaný olejovým čerpadlom. Napr. olej SAE 0W je čerpateľný ešte aj pri -35 C, ale olej SAE 15W len do -20 C a olej SAE 25W len do -10 C. Čím je táto čerpateľnosť za nízkych teplôt lepšia, tým je motor po naštartovaní rýchlejšie premazaný a zabezpečený proti zvýšenému opotrebeniu. Súvisí s tým aj splnenie požiadaviek na ľahkobežné vlastnosti, ktoré zaručujú dosiahnutie výraznej úspory paliva. Tie už nemôžu splniť oleje s vyššou triedou ako je SAE 10W. Letné viskozitno-tepelné vlastnosti sú vyjadrené viskozitnými triedami s číslami bez W, teda SAE 20, 30, 40, 50, 60. Moderné širokorozsahové celoročné oleje majú viskozitno-tepelné vlastnosti spĺňajúce viacero viskozitných tried, napr. SAE 0W-40, SAE 5W-40, SAE 15W-40 alebo aj napr. SAE 5W-60. Čo sa týka ľahkobežných vlastností, dokáže ju splniť olej nie s vyššou viskozitnou triedou ako SAE 40.

Môžu nastať pri prechode z minerálneho na syntetický olej nejaké závažné problémy?

Odpoveď: Nie. Tento problém už patrí do minulosti, kedy sa tieto prípady objavovali v období prechodu z nelegovaných, resp. inhibovaných olejov na tzv. HD oleje (HD = Heavy Duty - vyššia trieda olejov s detergentnými vlastnosťami).

Môže byť Aral Super Tronic 0W-40 plnený do starších motorov ?

Odpoveď: Samozrejme. Pokiaľ je motor mechanicky v poriadku a nedochádza k veľkému úniku oleja, je tento olej na správnom mieste. V prípade, že v motore dochádza k zvýšenej spotrebe oleja (spôsobenej napr. vysokým opotrebením), je však potrebné uvážiť nadobúdacie náklady na tento olej s prevádzkovými strátami.

Sú syntetické motorové oleje a minerálne oleje vzájomne miešateľné?

Odpoveď: V podstate áno. Miešaním syntetického oleja s minerálnym však čiastočne eliminujete kvalitatívne vlastnosti syntetického oleja (teda tie vlastnosti, kvôli ktorým je syntetický olej drahší). Preto doporučujeme podstúpiť tento krok len v prípade, že žiadny zrovnateľný olej nieje k dispozícii.

Sú motorové oleje vzájomne miešateľné?

Odpoveď: Áno. Motorové oleje rovnakého kvalitatívneho štandardu sú vzájomne miešateľné. Túto vlastnosť zabezpečujú taktiež rôzne špecifikácie, napr. od hlavných výrobcov automobilov.